Bezpieczna żywność

Ostatnia nowelizacja przepisów o bezpieczeństwie żywnością ma służyć uproszczeniu i liberalizacji zasad prowadzenia działalności gospodarczej związanej z produkcją i obrotem żywnością oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. Gospodarstwa agroturystyczne i przedsiębiorcy wytwarzający wina gronowe z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1.000 hl w ciągu roku, nie muszą już ubiegać się o zatwierdzenie działalności przez inspektoraty sanitarne. O zatwierdzenie takie nie muszą się także starać zakłady działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakłady prowadzone przez podmioty zajmujące się recyklingiem.

Reklama
#REKLAMA#

Ponadto, po zmianach, przedsiębiorca produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu, w tym jej importer i eksporter, nie musi prowadzić książki kontroli sanitarnej. Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (m.in. internaty, przedszkola) zostały zaś zwolnione z obowiązku pobierania i przechowywania próbek żywności.

Nowelizacja dostosowała polskie prawo do przepisów unijnych. Zmieniono np. dotychczasową nazwę „naturalne wody źródlane” na „wody źródlane”. Znikła też definicja wzbogacania żywności oraz przepisy dotyczące znakowania żywności wzbogacanej.

Wedle nowej klauzuli wzajemnego uznania dopuszcza się wprowadzenie do obrotu na terenie Polski środków spożywczych, które nie spełniają wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności określonych w art. 6 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, jeśli chodzi o żywność, dla której wymagania zdrowotne nie zostały zharmonizowane prawem wspólnotowym bądź która została już wprowadzona do obrotu w innych państwach UE. Jest jednak możliwość odstąpienia od uznania żywności pochodzącej z innych państw członkowskich w razie uzasadnionego podejrzenia, że dany środek spożywczy stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów.

W takim przypadku dzia- łania ustawowe podejmują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności.
1 Ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmia- nie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 21, poz. 105)

This entry was posted in Prawo konsumenta. Bookmark the permalink.