Category Archives: Prawo pracy

Kwoty jednorazowych odszkodowań

W obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. podane zostały wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujące w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

Posted in Prawo pracy | Tagged , | Leave a comment

Standardy usług rynku pracy

Usługi rynku pracy powinny być świadczone bez zbędnej zwłowki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb, gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie, a te wymagające kontaktów indywidualnych – w warunkach zapewniających poufność rozmów. Większość przepisów nowego rozporządzenia MPiPS w sprawie standardów … Continue reading

Posted in Prawo pracy | Tagged , , | Leave a comment

Środki na założenie spółdzielni socjalnej

Bezrobotny, który zamierza założyć lub przystąpić do spółdzielni socjalnej, dostanie jednorazowe wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy. Tak przewiduje rozporządzenie MPiPS z 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych … Continue reading

Posted in Prawo pracy | Tagged , | Leave a comment

Ochrona roszczeń pracowniczych cz.1

Ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy umożliwi wypłatę zaległych wynagrodzeń pracownikom w sytuacji zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i porzucenia zakładu pracy przez pracodawcę. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zajmuje się … Continue reading

Posted in Działalność gospodarcza, Prawo pracy | Tagged , | Leave a comment

Rodzice wrócą do pracy

Pracownicy także po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego będą mieli zagwarantowany powrót na dotychczasowe stanowisko bądź na stanowisko równorzędne, a wynagrodzenie za pracę będzie odpowiadało temu, jakie otrzymywali przed odejściem na urlop.

Posted in Prawo pracy | Tagged , | Leave a comment

Pracownicy tymczasowi

Wydłużył się łączny czas zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy do 18 miesięcy w okresie 3 lat. W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego … Continue reading

Posted in Prawo pracy | Tagged , | Leave a comment

Podnoszenie kwalifikacji

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulująca zasady podnoszenia kwalifikacji, wejdzie w życie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U. Przepisy o podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników znajdą się w samym Kodeksie. Natomiast szczegółowe rozwiązania ustalą … Continue reading

Posted in Prawo pracy | Tagged | Leave a comment