Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Pisma wpływające poczta elektroniczną do rozmaitych organów i instytucji publicznych coraz częściej są traktowane tak, jak ich papierowe odpowiedniki. Na ich podstawie urzędnicy załatwiają coraz więcej spraw. Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw przede wszystkim nakłada na więcej instytucji obowiązek kontaktowania się z obywatelami za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Reklama
#REKLAMA#

Wprowadza ona także, z dniem 18 czerwca 2010 r., zmiany m.in. do Kodeksu postępowania administracyjnego. Nakłada mianowicie na organ obowiązek zastosowania do doręczeń środków komunikacji elektronicznej, jeśli strona się o to zwróciła lub wyraziła zgodę. Rozszerza też krąg adresatów pism doręczanych środkami komunikacji elektronicznej na innych uczestników postępowania niż strona. Nowelizacja ta stwarza podstawy prawne dla zapewnienia on-line dostępu strony do pism w formie dokumentu elektronicznego.

Nie będzie warunku opatrzenia podania bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podobne zmiany przewidziano też w Ordynacji podatkowej. Stąd w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, jeżeli wniesiono o zastosowanie takiego sposobu doręczania albo wyrażono na to zgodę.

1 Dz.U. Nr 40, poz. 230

This entry was posted in Informacje prawne and tagged . Bookmark the permalink.