Konta bilansowe oraz pozabilansowe w księgowości

Na kontach bilansowych rejestruje się operacje, które powodują zmiany w bilansie. Istnieją konta aktywów i pasywów. Pierwsze z nich, tj. konta aktywów służą do rejestrowania stanu a także zmian aktywów trwałych oraz obrotowych. Aktywy trwałe są wartościami niematerialnymi oraz prawnymi. Ponadto są nimi rzeczowe aktywa trwałe, niezależności i inwestycje długoterminowe a także długoterminowe rozliczenia, które przeprowadzane są w sposób okresowy.

Reklama
#REKLAMA#

Z kolei konta pasywów rejestrują stan oraz zmiany: kapitałów, zysków i strat, odpisów ze strat netto w ciągu całego roku obrotowego. Ponadto rejestrują stan oraz zmiany zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania oraz funduszy specjalnych.

Salda kont bilansowych są przenoszone do bilansu u końcu okresu. Z kolei konta pozabilansowe wykorzystywane są do ewidencji zdarzeń, które nie zostały wzięte pod uwagę w bilansie.

Saldo końcowe na koncie aktywów bilansowych w bilansie znajdują się po stronie aktywów, wykazane są po stronie „MA” tych kont.

This entry was posted in Działalność gospodarcza and tagged , , . Bookmark the permalink.