Kwoty jednorazowych odszkodowań

W obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. podane zostały wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej obowiązujące w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r.

Reklama
#REKLAMA#

Wyniosą one:

621 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a także z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

10.860 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, a także wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

55.853 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

27.927 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

55.853 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie:
1. małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10.860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
2. dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10.860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

10.860 zł – gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

27.927 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 10.860 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego
1 M.P. Nr 10, poz. 103

This entry was posted in Prawo pracy and tagged , . Bookmark the permalink.