Ochrona roszczeń pracowniczych cz.2

W przypadku zgłoszenia przez pracownika wniosku o wypłatę świadczeń z tytułu faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę kierownik Biura Terenowego FGŚP będzie miał prawo do uzyskania niezbędnych informacji (m.in. w zakresie: składania deklaracji i opłacenia należnych podatków w urzędzie skarbowym, wyrejestrowania pracowników lub płatnika z ZUS, ustaleń dokonanych przez PIP w ramach przeprowadzonych u pracodawcy kontroli i inspekcji, ustaleń dokonanych przez komornika w trakcie prowadzonych przeciwko pracodawcy postępowań egzekucyjnych).

Reklama
#REKLAMA#

Wypłata pozostałych niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, jak też roszczeń byłych pracowników lub uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika będzie mogła nastąpić w oparciu o wniosek złożony w trybie i na zasadach określonych w art. 16. A więc wniosek taki składa się kierownikowi Biura Terenowego FGŚP, nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od terminów przewidzianych do złożenia wykazu lub wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń. Kierownik zaś dokona wypłaty niezwłocznie po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje roszczenia podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu oraz niezwłocznie powiadamia o tym pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy.

W przypadku ponownego zaistnienia niewypłacalności w odniesieniu do danego pracodawcy przepisy dotyczące zaspokajania roszczeń ze środków FGŚP nie mogą mieć powtórnie zastosowania do tych samych pracowników w zakresie tych samych roszczeń. Przekazywanie środków finansowych FGŚP na wypłatę świadczeń oraz zaliczek, a także wypłata świadczeń ze środków Funduszu powoduje z mocy prawa przejście na Fundusz roszczenia wobec pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłacanych świadczeń.

Po podpisaniu przez Prezydenta nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Będzie jednak miała zastosowanie także do roszczeń powstałych od 1 października 2006 r., czyli od samego początku obowiązywania ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

This entry was posted in Działalność gospodarcza and tagged . Bookmark the permalink.