Opodatkowanie najmu ryczałtem

Mieszkam na stałe w Wielkiej Brytanii. W Polsce mam dwa mieszkania kupione jako inwestycje. W styczniu chcę złożyć w US oświadczenie o wyborze formy opodatkowania – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdyż to wygodna forma. Jednak planuję w połowie 2010 r. remont jednego z wynajmowanych mieszkań, co pociągnie za sobą spore koszty. Czy jest możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie trwania roku podatkowego na rozliczanie na zasadach ogólnych, tak aby uwzględnić poniesione koszty? Jeśli tak, jaka jest procedura?

Reklama
#REKLAMA#

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wg art. 9 ust. 4 w przypadku osiągania przychodów z najmu, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio. W przepisie jest wyraźnie mowa o wyborze opodatkowania za dany rok podatkowy. Wybrana forma opodatkowania dotyczy zatem całego roku podatkowego i podatnik nie może jej zmienić w ciągu roku.

This entry was posted in Artykuły & porady and tagged , , . Bookmark the permalink.