Płaca za nadgodziny

W regulaminie pracy obowiązującym u pracodawcy zapisano, że wykonywanie przez personel pracy w godzinach nadliczbowych wymaga pisemnego polecenia przełożonego lub pracodawcy. Pracownik podjął jednak nadliczbową pracę z uwagi na zaistnienie szczególnych potrzeb pracodawcy, bez polecenia pracodawcy. Czy pracownik w tej sytuacji ma prawo do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach?

Jak stanowi art. 151 § 1 Kodeksu pracy, praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w przypadku:

• prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
• szczególnych potrzeb pracodawcy.

Pracodawca nie może odmówić zapłaty za nadgodziny, nawet jeżeli pracownik wykonał je bez pisemnego polecenia, jakiego wymagają wewnątrz zakładowe przepisy. Regulamin pracy nie może być przeszkodą w dochodzeniu przez pracownika wynagrodzenia za dodatkową pracę, którą wykonywał na rzecz zakładu. Z art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy nie wynika bowiem obowiązek, żeby podjęcie nadliczbowej pracy w przypadku zaistnienia szczególnych potrzeb pracodawcy było uzależnione od polecenia pracodawcy (tak: SN w wyroku z 10.11.2009 r., sygn. II PK 51/09).

Warto dodać, że polecenie pracy w godzinach nadliczbowych nie wymaga szczególnej formy; stąd też nawet brak sprzeciwu przełożonego na wykonywanie w jego obecności przez pracownika obowiązków może być zakwalifikowany jako polecenie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych. Przyjmuje się jednak, iż warunkiem przyjęcia, że pracodawca wyraził dorozumianą zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych jest jego świadomość, że pracownik do takiej pracy przystąpił.

This entry was posted in Artykuły & porady and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *