Podnoszenie kwalifikacji

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulująca zasady podnoszenia kwalifikacji, wejdzie w życie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U. Przepisy o podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników znajdą się w samym Kodeksie. Natomiast szczegółowe rozwiązania ustalą pracodawca i pracownik w umowie.
Ustawodawca zobowiązał pracodawcę do płatnego zwolnienia z pracy pracownika na czas zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe. Prawo do zwolnień z pracy lub urlopów szkoleniowych będą mieli tylko ci, którzy podnoszą kwalifikacje z inicjatywy pracodawcy bądź za jego zgodą.

Reklama
#REKLAMA#

Ustawodawca ustalił nowy wymiar urlopu szkoleniowego, którego długość zależy od rodzaju zda- wanego egzaminu (np. 6 dni na egzamin maturalny, eksternistyczny czy potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a 21 dni na egzamin dyplomowy). Ten wymiar jest korzystniejszy od tego, jaki obowiązywał w dotychczasowych przepisach wykonawczych.

Przewidziano też korzystne dla pracodawcy warunki kierowania pracowników na szkolenia. W razie wysyłania pracownika na różne kursy, szkolenia, seminaria (nieokreślone wprost w przepisach prawa pracy, inne niż np. studia, zdawanie matury, egzaminy eksternistyczne), będzie możliwość: zwolnienia pracownika z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia oraz przyznania mu urlopu bezpłatnego na zasadach ustalonych przez strony.

Wprowadzono wyjątek, że jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji, to nie ma obowiązku zawierania umowy szkoleniowej.

Pracodawcy zyskają – bez nakładania obowiązku – możliwość przyznania pracownikowi dodatkowych świadczeń związanych ze szkoleniem, np. na pokrycie opłat za przejazd, podręczniki czy za- kwaterowanie. Będzie szerszy katalog przypadków, gdy pracownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów kształcenia. Zachowano przy tym ciągłość w zakresie zwolnienia z opodatkowania wartości świadczeń przyznanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r.

This entry was posted in Prawo pracy and tagged . Bookmark the permalink.