Pożyczka w rodzinie a PCC

Czy umowa pożyczki na kwotę 8.000 zł zawarta między teęciową a synową korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Reklama
#REKLAMA#

Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. c ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu – na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn. Obecnie kwota wolna od tego podatku wynosi dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej 9.637 zł.

Jeżeli pożyczek (innych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC) od tej samej osoby było więcej, do wartości ostatniej pożyczki dolicza się wartość pozostałych pożyczek od tej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia. Zatem udzielenie pożyczki w kwocie nieprzekraczającej 9.637 zł od tej samej osoby w okresie 5 lat zwolnione jest od podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlega kwota przekraczająca 9.637 zł według stawki 2%, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Do I grupy podatkowej, zgodnie zart.14ust.3pkt1iust.4usta- wy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, zalicza się: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki itd.), wstępnych (rodzice, dziadkowie itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; przy czym za rodziców w rozumieniu ww. ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych).

This entry was posted in Artykuły & porady and tagged . Bookmark the permalink.