Pracownicy tymczasowi

Wydłużył się łączny czas zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy do 18 miesięcy w okresie 3 lat. W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy.

Reklama
#REKLAMA#

24 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 221, poz. 1737). Dopuszcza ona też zatrudnienie pracownika tymczasowego również w sytuacji, gdy wcześniej firma dokona zwolnień grupowych (pod warunkiem, że taka redukcja zatrudnienia nie nastąpiła w danych jednostkach organizacyjnych).

Umożliwia ponadto wystawianie osobom tymczasowo zatrudnionym świadectwa pracy w formie jednego dokumentu zbiorczego uwzględniającego wszystkie okresy zatrudnienia w ciągu roku. Ma to odciążyć agencje pracy z części biurokratycznych obowiązków. Jednak agencja będzie zmuszona do wydania świadectwa pracy na każde żądanie zainteresowanego w związku z rozwiązaniem czy wygaśnięciem stosunku pracy.

Świadectwo może obejmować albo czas trwania ostatniego zatrudnienia, albo okres pracy obejmujący kolejne umowy w danym okresie. Świadectwo pracy wydaje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, a jeżeli jego wydanie w tym terminie nie jest możliwe, agencja pracy tymczasowej, nie później niż w terminie kolejnych 7 dni, prześle albo doręczy świadectwo pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do odebrania świadectwa pracy.

This entry was posted in Prawo pracy and tagged , . Bookmark the permalink.