Środki na założenie spółdzielni socjalnej

Bezrobotny, który zamierza założyć lub przystąpić do spółdzielni socjalnej, dostanie jednorazowe wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy. Tak przewiduje rozporządzenie MPiPS z 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U. Nr 30, poz. 155).

Reklama
#REKLAMA#

Zainteresowany powinien złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej. Wniosek zostanie uwzględniony w przypadku bezrobotnego, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy czy innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Podobne zasady dotyczą bezrobotnego, który w badanym okresie 12 miesięcy z własnej winy przerwał lub po otrzymaniu skierowania nie podjął odpowiedniej pracy czy innej formy pomocy.

Środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zostaną przekazane na podstawie umowy, która zobowiąże bezrobotnego do wydatkowania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem i w określonym terminie. Rozporządzenie wymaga też zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w odpowiedniej formie. Środki te trzeba odpowiednio dokumentować i rozliczać. Jest to pomoc de minimis.

Założyciele spółdzielni socjalnej będą zobowiązani do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, a bezrobotni przystępujący do już działającej spółdzielni socjalnej do członkostwa w tej spółdzielni przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

This entry was posted in Prawo pracy and tagged , . Bookmark the permalink.