Standardy usług rynku pracy

Usługi rynku pracy powinny być świadczone bez zbędnej zwłowki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb, gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie, a te wymagające kontaktów indywidualnych – w warunkach zapewniających poufność rozmów.

Większość przepisów nowego rozporządzenia MPiPS w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 177 poz. 1193) wejdzie w życie 29 grudnia br. Określa ono standardy i szczegółowe warunki prowadzenia przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń.

Reklama
#REKLAMA#

Krajowe oferty pracy, tzn. oferty pracy, które powiatowy urząd pracy pozyskuje od pracodawców krajowych, dotyczące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, powinny być zgłaszane w PUP na piśmie. Krajowa oferta, nie później niż w następnym dniu po przyjęciu, będzie upowszechniana m.in. przez podanie do wiadomości publicznej na tablicy ofert pracy w PUP, zamieszczenie w internetowej bazie ofert pracy oraz w bazie ofert pracy EURES oraz przekazanie elektronicznie do wskazanych w zgłoszeniu oferty pracy powiatowych urzędów pracy, w celu upowszechnienia w ich siedzibach.

Każdy PUP prowadzi rejestr pracodawców krajowych, z którymi współpracuje i karty pracodawców krajowych prowadzących działalność na terenie powiatu oraz tych spoza powiatu, którzy zgłosili do niego krajową ofertę pracy.

Powiatowy urząd pracy ma realizować też pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES dla pracodawców krajowych np. poprzez przekazywanie ofert pracy dla obywateli EOG do wojewódzkiego urzędu pracy w razie konieczności dodatkowego upowszechnienia takich ofert w wybranych przez pracodawców krajowych pańśstwach EOG.

This entry was posted in Prawo pracy and tagged , , . Bookmark the permalink.