Zaległości płatnika

Przed rokiem pracodawca prowadzący indywidualną działalność nie uiścił składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych za 1 miesiąc. Czy może trafić za to do rejestru dłużników niewypłacalnych?

Reklama
#REKLAMA#

ZUS ma 2 możliwości, żeby ściągnąć zaległe składki. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nieopłacone w terminie należności z tytułu składek podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w trybie egzekucji sądowej. ZUS może więc np. wystawić przeciwko dłużnikowi tytuł wykonawczy, który może być też podstawą wniosku (bez opłaty sądowej) o wpisanie podmiotu zalegającego ze składkami do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS.

Złożenie wniosku o wpis osoby fizycznej, będącej płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne, do rejestru dłużników niewypłacalnych mieści się w zakresie działalności ZUS określonej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dłużników niewypłacalnych w KRS. Do rejestru dłużników może więc trafić pracodawca, który nie uiścił składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych choćby za jeden miesiąc. W zasadzie (poza sytuacjami przewidzianymi w art. 59 ustawy o KRS) sąd z własnej inicjatywy musi wykreślić figurującego w rejestrze dopiero po upływie 10 lat od wpisania. Tak też uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 9 września 2009 r. (sygn. akt III CZP 59/09)

This entry was posted in Artykuły & porady, Prawo konsumenta and tagged , . Bookmark the permalink.