Zmiany w gospodarce nieruchomościami

Podmioty publiczne będą mogły sprzedać bez przetargu lokale (też niemieszkalne), a także budynki mieszkalne czy użytkowe, stanowiące w całości przedmiot najmu lub dzierżawy, o ile kupującymi będą najemcy lub dzierżawcy tych nieruchomości. Gdy będzie przysługiwało takie pierwszeństwo w nabyciu, przedmiotem zbycia będzie też grunt niezbędny do racjonalnego korzystania z tego lokalu lub budynku. Tak przewiduje ustawa z 7 stycznia 2010 r. i ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 206, poz. 1590).

Reklama
#REKLAMA#

Wojewoda (rada gminy oraz sejmik wojewódzki) może ponadto wyrazić zgodę na udzielanie bonifikat w cenach nieruchomości sprzedawanych przez podmioty publiczne (w tym gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste przed 1 stycznia 1998 r.). Nowelizacja przywraca zasadę nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, o ile uzyskały one je w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed 5 grudnia 1990 r. albo na podstawie dekretu z 1945 r. o tzw. gruntach warszawskich. Takie same uprawnienia przysługiwać będą w tych samych sytuacjach osobom fizycznym (lub ich następcom prawnym).

Według zmienionych przepisów organem odwoławczym od decyzji starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej jest wojewoda, a nie, jak dotąd, samorządowe kolegium odwoławcze.

Zawarcie umów użytkowania, dzierżawy lub najmu nieruchomości będącej we władaniu podmiotu publicznego na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata, lub na czas nieoznaczony następować ma w drodze przetargu. Wojewoda, odpowiednia rada gminy lub sejmik wojewódzki mogą jednak wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu.

Swiadomość posiadacza nieruchomości, iż jej właścicielem nieruchomości jest inna osoba, świadczy tylko o jego złej wierze. Nie odbiera jego posiadaniu samoistnego charakteru. Taki posiadacz może więc nabyć własność nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli upłynie odpowiedni okres takiego posiadania (w przypadku złej wiary 30 lat). Tak więc usprawniono postępowanie wywłaszczeniowe. Starosta będzie musiał rozpocząć je po upływie 2-miesięcznego terminu od zawarcia umowy o nabycie praw do przedmiotowej nieruchomości i nadać rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku decyzji o jej niezwłocznym zajęciu.

Zmiany wzmacniają gwarancje bezstronności rzeczoznawców majątkowych i skracają okres sporządzania oceny prawidłowości dokonywania wyceny szacunkowej przez ich organizację zawodową z 3 do 2 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

This entry was posted in Artykuły & porady and tagged , . Bookmark the permalink.